Milliseid lubasid on tarvis tuulegeneraatori püstitamisel? Kas naabri käest peab nõusolekut küsima?

Priidu Pärna
Asjaõigusseaduse §143 ja 144 kohaselt ei pea omanik taluma müra levimist oma kinnisasjale. | Shutterstock

Naaber püstitas oma krundile väikese tuulegeneraatori ja tundub, et see on isevalmistatud. Tuulik põhjustab müra ja undab tuulise ilmaga otse minu akna taga. Kas naaber oleks pidanud minu käest generaatori osas luba küsima, uurib lugeja?

Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna seletab lähemalt.

Säästva energia tootmine on tervitatav, kuid seejuures tuleb järgida seaduse nõudeid. Tuulegeneraator ja selle mast on rajatis, mille suhtes kehtib ehitusseadustik. Selle järgi vajab igasuguse elektritootmisrajatise püstitamine ehitusluba ja hiljem ka kasutusluba ning seda sõltumata masti kõrgusest või generaatori võimsusest.
Kohalik omavalitsus peab neid lube välja andes kontrollima, et püstitatav tuulik oleks nõuetekohane, ja sellise rajatise ehitamine peab olema kooskõlas piirkonna planeeringuga. Lisaks mürale ja vibratsioonile võib selline rajatis tekitada ka visuaalset reostust.

Esimese sammuna tasuks kontrollida, kas generaatori puhul on olemas vastavad load. Kui mitte, siis saab kohalik omavalitsus ehitusjärelevalve asutusena teha ettekirjutused sellise seadeldise kõrvaldamiseks või nõuetega kooskõlla viimiseks. Isegi juhul, kui omavalitsusega olid kõik tööd kooskõlastatud, võib naaber nõuda teiselt naabrilt tuuliku kõrvaldamist või teisaldamist, kui sellest tekib nn keelatud mõjutus.

Asjaõigusseaduse §143 ja 144 kohaselt ei pea omanik taluma müra levimist oma kinnisasjale, kui see kahjustab oluliselt tema kinnisasja tavapärast kasutamist. Mõjutuse ulatust hindab lõppastmes kohus, kui naaber keeldub vabatahtlikult kõnealust objekti eemaldamast.
Kohtupraktikas on palju analoogilisi lahendeid kortermajadest, kus mõni baar või muu lõbustusasutus on põhjustanud korteriomanike suhtes lubamatu omandiriive.

Allikas: Kodu&Aed

Sarnased artiklid